Obsah

Elektrotechnické přednášky a semináře

Například:

Vlastnosti napájecích transformátoru z hlediska EMI

Téma přednášky jsou vlast­nosti napájecích transformátorů v širo­kém kmitočtovém rozsahu. V první části přednášky je odvozeno náhradní schéma transformátoru, které reprezentuje skuteč­ný trans­formátor i při kmitočtech vyš­ších než jmenovi­tých tj do 10 MHz.

nstr

Náhradní schéma transformátoru pro široké kmitočtové spektrum

 

         V další části je prezentováno početně ‑ experimentální ově­ře­ní na konkrét­ních vzorcích trans­for­máto­rů. Závislosti vypočtených kmitoč­tových pře­nosů na­pětí podle ná­hrad­ního sché­matu transfor­má­toru pro široké kmitočtové spektrum byly porovnány s experimentálně získanými výsledky. Měření byla provedena několika způsoby. Následují­cí obrázky zobrazují výs­ledky výpočtů a měření v případě transfor­mátoru 3 VA. Jsou charakteristické pro všechny zvolené transformátory bez ohledu na jejich konstrukční odlišnosti.

                Navržené náhradní schéma postačuje pro získání prvního přehledu o chování transformátorů při kmitočtech vyšších než jmenovitých. Především je cenná shoda kmitočtových oblastí maxim počítaných a měřených přenosů.

Bližší informace